Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
84
dodano: 2023-03-30
POLITYKA GOSPODARCZA
21 marca 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowela dostosowuje polskie prawo do regulacji zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej, czyniąc je bardziej przejrzystym i spełniającym wymogi XXI wieku. Ustawa wchodzi w życie 7 kwietnia – dwa tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 23 marca br.
dodano: 2023-03-24
POLITYKA GOSPODARCZA
Sektor małych i średnich firm jest jednym z najbardziej wrażliwych na zakłócenia elementów gospodarki narodowej. Jednocześnie jest też stabilizatorem i amortyzatorem wahań koniunktury w cyklu ekonomicznym. W ostatnich kilku latach mieliśmy do czynienia z wyjątkową zmiennością gospodarczą, wywołaną szokami zewnętrznymi takimi jak pandemia czy wojna. Absorbowanie wynikających z tego zmian jest niemożliwe bez elastycznego i innowacyjnego sektora MŚP. Rola państwa powinna natomiast polegać głównie na redukowaniu efektów gwałtownych globalnych zmian: to jest na podtrzymaniu popytu w czasie pandemii przez transfery bezpośrednie, wyrównywaniu szans w dostępie do surowców w sytuacji kryzysu energetycznego i nade wszystko – w nieprzeszkadzaniu mechanizmom rynkowym i adaptacyjnym w działaniu – mówi dr Anna Czarczyńska, wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego. 
dodano: 2023-03-23
POLITYKA GOSPODARCZA
Już 7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która ureguluje zjawisko pracy zdalnej. Popularyzacja tego modelu gwałtownie wzrosła w okresie pandemii. Nastąpiła więc konieczność określenia na drodze ustawowej praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników.
dodano: 2023-03-17
POLITYKA GOSPODARCZA
Ryzyko, że Polska całkowicie utraci środki z Krajowego Planu Odbudowy rośnie z każdym miesiącem. Do końca 2023 roku musimy złożyć pierwszy wniosek o płatność. W przeciwnym razie pieniądze przepadną w całości. Dla przedsiębiorców równie realnym ryzykiem, jak utrata pieniędzy, jest też to, że rząd sfinansuje z nich słabe projekty i źle przeprowadzone  reformy.
dodano: 2023-03-17
POLITYKA GOSPODARCZA
ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca nie może być zaskakiwany wynikiem sądowej wykładni przepisu prawnego w sytuacji, gdy jego językowa treść jest jasna i jednoznaczna, potwierdzona orzecznictwem Sądu Najwyższego, a nadto zgodna z wolą ustawodawcy – wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie o sygn. akt: II NSNc 107/23.
dodano: 2023-03-16
POLITYKA GOSPODARCZA
Ustawa 10H, określająca minimalną odległość między wiatrakami a zabudowaniami mieszkalnymi, na kilka lat zamroziła projekty wiatrakowe na lądzie i spowodowała odwrót inwestorów od polskiego rynku. Nowelizacja, którą 13 marca podpisał prezydent, zakłada liberalizację wymogów, ale poprawki wprowadzone w toku prac parlamentarnych sprawiają, że nie będzie ona tak korzystna, jak chciała branża. To oznacza szereg wyzwań dla inwestorów. – Poza 10H napotykamy też inne problemy i dziś najważniejszym jest brak możliwości przyłączenia do sieci nowych projektów – mówi Olga Sypuła, country manager European Energy Polska. Jak wskazuje, warunkiem koniecznym dla rozwoju wiatraków na lądzie są w Polsce inwestycje w sieci przesyłowe, które powinny zostać zrealizowane jak najszybciej.
dodano: 2023-03-14
POLITYKA GOSPODARCZA
Oczekująca na wejście w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326) wprowadza do polskiego porządku prawnego nową instytucję fundacji rodzinnej, która ma ułatwić wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych z jednoczesnym pogodzeniem interesów związanych z działalnością gospodarczą, jak i interesami prywatnymi. Ministerstwo Finansów uwzględnia postulaty Rzecznika MŚP Adama Abramowicza i proponuje zmiany w zakresie możliwości korzystania z opodatkowania estońskim CIT przez fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnych.
dodano: 2023-03-14
POLITYKA GOSPODARCZA
Wyłączenie państwowych osób prawnych z odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny spowoduje zmniejszenie puli pieniędzy przeznaczonych dla całego sektora elektroenergetycznego. To rozwiązanie narusza zasady uczciwej konkurencji na unijnym rynku, naraża Polskę na zarzut stosowania niedozwolonej pomocy publicznej i dyskryminuje prywatne przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan.
dodano: 2023-03-13
POLITYKA GOSPODARCZA
Na swoim pierwszym posiedzeniu (10 marca 2023 r.) zebrał się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, programu regionalnego nowej unijnej siedmiolatki. W gremium, które zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki.
dodano: 2023-03-10
POLITYKA GOSPODARCZA
– Fundamentalnym problemem, które miały rozwiązać pracownicze plany kapitałowe, było budowanie dodatkowych oszczędności emerytalnych wśród tych osób, które w przyszłości będą miały bardzo niskie świadczenia. Ale to zupełnie nie poszło w tę stronę. PPK stały się benefitem dla dobrze zarabiających pracowników – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Jak podkreśla, potrzebne jest przemyślenie na nowo konstrukcji tego programu i zmiany, które podniosą poziom partycypacji. W tym celu rząd powinien się pochylić m.in. nad możliwością automatycznego zapisu do PPK osób po 55. roku życia, waloryzacją dopłat z Funduszy Pracy i całkowitym zwolnieniem osób najmniej zarabiających z konieczności przekazywania na PPK składek z własnej pensji.