Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w latach 1998–2005

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została ustanowiona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku i przyznawana do 2005 roku (8 edycji).
    No­mi­no­wa­ni otrzy­mywali dy­plom od Ka­pi­tu­ły i mieli pra­wo uży­wać we wszel­kich ma­te­ria­łach fir­mo­wych i re­kla­mowych ty­tułu „No­mi­no­wa­ny do Na­gro­dy Go­spo­dar­czej Pre­zy­den­ta RP w ka­te­go­rii ... w ... ro­ku”.
    Lau­re­aci otrzy­mywali dy­plom od Pre­zy­den­ta RP oraz sta­tu­et­kę i mieli pra­wo uży­wać we wszyst­kich ma­te­riałach fir­mo­wych i re­kla­mo­wych ty­tu­łu „Lau­re­at Na­gro­dy Go­spo­dar­czej Pre­zy­den­ta RP dla ... w ... ro­ku”.
    Dy­plo­my wy­ko­na­ne były tech­ni­ką ty­po­gra­ficz­ną uni­kal­nym kro­jem Ro­esner na kar­to­nie czer­pa­nym i opra­wio­ne w cien­ką skó­rę. Dy­plo­my dla no­mi­no­wa­nych opa­trzo­ne były gra­ficz­nym wi­ze­run­kiem Pa­ła­cu Pre­zy­denc­kie­go, a dla lau­re­atów – go­dłem państwo­wym.  Pro­jek­to­daw­cą oraz wy­konawcą dy­plo­mów i na­gród była Pracownia Sztuk Plastycznych w War­sza­wie.

Ka­te­go­ria: POL­SKIE PRZED­SIĘ­BIOR­STWO
 • 1998     Amica Wron­ki, Wron­ki
 • 1999     Pol­le­na Ewa, Łódź
 • 2000     Co­march, Kra­ków
 • 2001     Po­lkom­tel, War­sza­wa
 • 2002     Gru­pa Atlas, Łódź
 • 2003     LPP, Gdańsk
 • 2004     GK Cer­sa­nit, Kiel­ce oraz ZF Po­lphar­ma, Star­gard Gdań­ski
 • 2005     WSK PZL-Świdnik, Świdnik
Ka­te­go­ria: MA­ŁE POL­SKIE PRZED­SIĘ­BIOR­STWO
 • 1999     Za­kła­d Pro­duk­cji Sprzę­tu Me­dycz­ne­go „Ravimed”, Łaj­ski
 • 2000     Hydromechanika – Wiesław Szajda, Osta­sze­w
 • 2001     Medcom, War­sza­wa
 • 2002     Pry­wat­ny Za­k∏a­d Me­cha­nicz­ny „Wimet”, Jó­ze­fów
 • 2003     "Chespa” Far­by Gra­ficz­ne, Krapkowice
 • 2004     Przed­siębior­stwo Pro­duk­cyj­no­-Han­dlo­we­ „Alpex”, Łęcze­szyce
 • 2005     Biuro Podróży TRIP, Zakopane
Ka­te­go­ria: ŚRED­NIE POL­SKIE PRZED­SIĘ­BIOR­STWO
 • 2004     „Mokate”, Żo­ry
 • 2005     Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Piaseczno
Ka­te­go­ria: EKS­POR­TER
 • 1998     Stocz­nia Szcze­ciń­ska, Szcze­cin
 • 1999     Fiat Au­to Po­land, Biel­sko-Bia­ła
 • 2000     Cen­tra, Po­znań
 • 2001     Stocz­nia Gdy­nia, Gdy­nia
 • 2002     In­ter Groc­lin Au­to, Kar­pic­ko
 • 2003     Volks­wa­gen Mo­tor Pol­ska, Polkowice
 • 2004     No­wy Styl, Kro­sno
 • 2005     Solaris Bus & Coach, Bolechowo
Ka­te­go­ria: GO­SPO­DAR­STWO ROL­NE
 • 1998     Go­spo­dar­stwo Sa­dow­ni­cze Elżbie­ty i Ro­mu­al­da Ozim­ków, Wi­so­wa
 • 1999     Go­spo­dar­stwo Rol­ne Ewy i Ja­nu­sza Lin­ka, Sza­dki
 • 2000     Li­cen­cjo­no­wa­na Szkółka Krzewów Ja­go­do­wych Ma­rio­li i Ja­nu­sza Mar­kie­wi­czów, Busz­ko­wo
 • 2001     Stad­ni­na Ko­ni Mi­cha­łów
 • 2002     Ośro­dek Ho­dow­li Za­ro­do­wej „Osię­ci­ny”, Osięciny
 • 2003     Go­spo­dar­stwo Ogrod­ni­cze T. Mu­lar­ski, Sobienie Biskupie
 • 2004     „Dan­ko” Ho­dow­la Ro­ślin, Cho­ryń
 • 2005     Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Anny i Janusza Kasztelewiczów, Stróże
Ka­te­go­ria: IN­WE­STY­CJA ZA­GRA­NICZ­NA
 • 1998     Asea Brown Bo­ve­ri, War­sza­wa oraz Ne­stle Pol­ska Hol­ding, War­sza­wa
 • 1999     Sa­ni­tec Ko­ło, Ko­ło
 • 2000     Phi­lips Pol­ska, Warszawa
 • 2001     Opel Pol­ska, Gli­wi­ce
 • 2002     Del­phi Au­to­ma­ti­ve Sys­tems Po­land, Kra­ków    
 • 2003     In­ter­na­tio­nal Pa­per Kwi­dzyn, Kwi­dzyn
 • 2004     Fiat­-GM Po­wer­tra­in Pol­ska, Biel­sko Bia­ła
 • 2005     Kronopol, Żary
Ka­te­go­ria: WY­NA­LA­ZEK W DZIE­DZI­NIE PRO­DUK­TU LUB TECH­NO­LO­GII
 • 1998     Iwo­na Wę­grzec­ka z Ze­spo­łem, Warszawa
 • 1999     In­sty­tu­tut Tech­ni­ki i Apa­ra­tu­ry Me­dycz­nej ITAM, Za­brze
 • 2000     Prof. Ma­rek Bar­to­sik z Ze­spo­łem, Po­li­tech­ni­ka Łódz­ka,
 • 2001     Prof. Piotr Bo­ro­wicz z Ze­spo­łem z In­sty­tu­tu Bio­tech­no­lo­gii i An­ty­bio­ty­ków oraz BIO­TON
 • 2002     Prof. Syl­we­ster Po­row­ski z Ze­spo­łem z Cen­trum Ba­dań Wy­so­ko­ci­śnie­nio­wych „Uni­press”, Warszawa
 • 2003     Ry­szard Ma­ria Su­wal­ski z Ze­spo­łem, Poznań
 • 2004     Ze­spół Te­re­sy Ko­ło­dziej­czyk z Re­gio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nictwa, Ka­to­wi­ce
 • 2005     Zespół prof. Janusza Rachonia z Politechniki Gdańskiej i Polpharma SA
Ka­te­go­ria: NA­GRO­DA SPE­CJAL­NA
 • 1998     Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
 • 1999     Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Warszawa
 • 2003     Gru­pa „Fakro”, Nowy Sącz  oraz Kro­śnień­skie Hu­ty Szkła „Krosno”
 • 2004     „Orbis”, War­sza­wa oraz Pol­skie Li­nie Lot­ni­cze „Lot”, War­sza­wa
 • 2005     Polskie Radio SA, Warszawa oraz Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Ka­te­go­ria: IN­STY­TU­CJA FI­NAN­SO­WA
 • 2000     To­wa­rzy­stwo Ubez­pie­czeń i Rease­ku­ra­cji „Warta”, Warszawa
 • 2001     BRE Bank, War­sza­wa
 • 2002     So­poc­kie­ To­wa­rzy­stwo Ubez­piecze­nio­we­ „Ergo Hestia”, So­pot
 • 2003     Kra­kow­ski Bank Spółdziel­czy
 • 2004     Po­wszech­na Ka­sa Oszczęd­no­ści BP, War­sza­wa
 • 2005     Bank Ochrony Środowiska, Warszawa
dodano: 2012-01-10 20:51:35